Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Movement Academy

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Scholing: een scholing georganiseerd door Movement Academy. Hieronder vallen alle digitale scholingen, (meerdaagse) live scholingen en (meerdaagse) congressen.
 2. Deelnemer: degene die zich voor een scholing bij Movement Academy inschrijft of heeft ingeschreven.

 

Artikel 2: Inschrijving

 1. Een deelnemer heeft de mogelijkheid zich voor één of meerdere scholingen in te schrijven.
 2. Inschrijving voor een scholing geschiedt via het digitale inschrijfformulier.
 3. Na inschrijving vindt onmiddellijk betaling via de website plaats (via iDeal, Creditcard, PayPal).
 4. Bij een beperkt aantal plekken (dit aantal wordt altijd vermeld op de website), geschiedt de inschrijving voor de scholing op basis van volgorde van ontvangst van het digitale inschrijfformulier.
 5. Door inschrijving geeft de deelnemer aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
 6. De deelnemer ontvangt per e-mail een voorlopige bevestiging van deelname. Mocht een scholing vol zijn, dan wordt de deelnemer in overleg op een wachtlijst geplaatst.
 7. Voor deelnemers geldt een wettelijk bedenktermijn van 14 dagen, waar binnen de scholing kosteloos geannuleerd kan worden. Het inschrijfgeld wordt dan gerestitueerd. Restitutie van het inschrijfgeld kan niet meer plaatsvinden in het geval van een online scholing als de deelnemer al begonnen is aan de scholing, ongeacht hoe groot het deel is dat voltooid is.
 8. De inschrijving is pas definitief wanneer de bedenktermijn is verstreken en het inschrijfgeld is betaald.
 9. Mochten er onvoldoende deelnemers zijn, of mocht de scholing door Movement Academy om andere redenen geannuleerd worden, dan wordt de deelnemer hier uiterlijk 4 weken voorafgaand aan de scholing per e-mail over geïnformeerd.
 10. Als de scholing doorgaat, zal er 4 weken voorafgaand aan de scholing een e-mail gestuurd worden met meer informatie.
 11. Door inschrijving geeft de deelnemer automatisch toestemming aan Movement Academy om het opgegeven e-mailadres te gebruiken voor het toezenden van de Movement Academy nieuwsbrief.

 

Artikel 3: Financiële verplichtingen

 1. Op het moment dat de bedenktermijn is verstreken, verplicht de deelnemer zich het verschuldigde inschrijfgeld te betalen, uiterlijk binnen één maand na inschrijving.
 2. De actuele prijzen van de scholing worden vermeld op de website van Movement Academy.
 3. Er is geen mogelijkheid om te betalen in termijnen.
 4. Wanneer het inschrijfgeld niet binnen de hierboven vermelde termijn betaald wordt, kan de deelnemer toegang tot de scholing worden ontzegd. Tevens behoudt Movement Academy het recht de scholingsplek te vergeven aan deelnemers op de wachtlijst. De betalingsverplichting voor de deelnemer vervalt hiermee niet!
 5. Bij het niet, niet tijdig of niet volledig voldoen van het inschrijfgeld zal Movement Academy drie maanden na het verstrijken van de betalingstermijn genoodzaakt zijn een incassobureau in te schakelen.

 

Artikel 4: Annulering

 1. In geval de omstandigheden hiertoe zijn of het aantal inschrijvingen voor een scholing onvoldoende is, behoudt Movement Academy zich het recht voor de scholing te annuleren. Het reeds betaalde inschrijfgeld wordt binnen 14 dagen renteloos aan de deelnemer gerestitueerd.
 2. De deelnemer kan de scholing binnen de 14 dagen bedenktijd kosteloos annuleren. Eventueel betaald inschrijfgeld wordt renteloos aan de deelnemer gerestitueerd.
 3. Bij annulering van een scholing door de deelnemer na het verstrijken van de wettelijke bedenktermijn, is de deelnemer verplicht tot het betalen van het inschrijfgeld en vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
 4. Bij annulering van een scholing door de deelnemer na het verstrijken van de wettelijke bedenktermijn in geval van ziekte of sterfte wordt in overleg een alternatieve datum voor de scholing gepland. Er is ook dan geen restitutie van het inschrijfgeld mogelijk.

 

Artikel 5: Accreditatie

 1. Voor de meeste scholingen georganiseerd door Movement Academy zal accreditatie worden aangevraagd.
 2. De actuele staat van dienst ten aanzien van accreditatie staat op de website van Movement Academy bij de betreffende scholing aangegeven. De verantwoordelijkheid voor het nagaan of een scholing geaccrediteerd is en de gevolgen hiervan, ligt bij de deelnemer.

 

Artikel 6: Gebruiksrecht

 1. In samenspraak met de docent zal Movement Academy in de meeste gevallen scholingsmateriaal ter beschikking stellen. Dit scholingsmateriaal mag niet worden vermenigvuldigd, noch worden gebruikt voor andere doeleinden dan welke binnen het kader van de scholing zijn gesteld.
 2. Foto’s van werksituaties tijdens de opleiding mogen door Movement Academy vrij gebruikt worden voor publicitaire doeleinden.
 3. Het eigendomsrecht van het scholingsmateriaal blijft bij Movement Academy. Deelnemers hebben enkel het gebruiksrecht.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. Movement Academy zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten.
 2. Movement Academy sluit (behoudens opzet en/of grove schuld) iedere vorm van aansprakelijkheid voor eventuele schade – direct dan wel indirect – verband houdende met een aan Movement Academy gevolgde scholing uit, met uitzondering van haar wettelijke aansprakelijkheid.
 3. Movement Academy stelt het door haar beschikbaar te stellen studiemateriaal zorgvuldig samen. Echter, Movement Academy kan niet instaan voor de volledige juistheid van dit studiemateriaal. Movement Academy aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit enige beslissing of handeling die is gebaseerd op het studiemateriaal.
 4. Indien een deelnemer schade lijdt als gevolg van een nalatigheid van Movement Academy, één van haar medewerkers of door haar ingehuurde docent(en), is iedere aansprakelijkheid van Movement Academy te allen tijde beperkt tot een maximumbedrag, dat gelijk is aan het inschrijfgeld dat de deelnemer voor de scholing betaald heeft.
 5. Movement Academy draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor het beroepsmatig toepassen van het geleerde tijdens de scholing(en).
 6. Movement Academy sluit aansprakelijkheid voor vermissing, beschadiging en/of diefstal van aan de deelnemer toebehorende voorwerpen en/of materialen uit.
 7. Movement Academy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de deelnemer lijdt c.q. mocht lijden als gevolg van annulering van (delen van) een scholing.
 8. Movement Academy is niet aansprakelijk als het opgegeven e-mailadres niet of onvoldoende functioneert.
 9. Deelnemers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor eventuele door hen veroorzaakte schade op de scholingslocatie of aan scholingsmateriaal.

 

Artikel 8: Geheimhouding

 1. De deelnemer is verplicht alle persoonlijke gegevens over patiënten en anderen die hem/haar in het kader van de scholing worden toevertrouwd op dezelfde wijze als vertrouwelijk te beschouwen als wanneer de gegevens hem/haar in de eigen beroepsuitoefening als paramedicus direct worden meegedeeld. Op dergelijke gegevens zijn het medisch beroepsgeheim van toepassing.

 

Artikel 9: Klachtenprocedure

Definitie klacht: Iedere melding van een deelnemer, waaruit blijkt dat niet aan diens verwachting is voldaan en die niet het karakter heeft van een snel te verhelpen misverstand of gebrek aan informatie en waarvan het duidelijk is gelet op de teleurstelling bij de deelnemer dat dit aandacht verdient op een hoger niveau in de organisatie. De gewone klachten over zaken in de scholingen worden binnen het team besproken en naar de deelnemers teruggekoppeld.

 

Voor andere klachten hebben we het volgende stappenplan:

 1. Laagdrempelige klachten of vragen kunnen aan de directie van Movement Academy worden voorgelegd, bij voorkeur per e-mail info@movementacademy.nl.
 2. Klachten over de docent kunnen bij de directie van Movement Academy neergelegd worden, bij voorkeur per e-mail info@movamentacademy.nl.
 3. Klachten per e-mail worden binnen 14 dagen beantwoord met hoe er verder gehandeld gaat worden in de procedure. Het streven is om klachten binnen 28 dagen af te handelen.
 4. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, zal de deelnemer hiervan binnen 28 dagen in kennis worden gesteld, waarbij uitstel zal worden toegelicht. Bovendien zal er een indicatie worden gegeven wanneer uitsluitsel kan worden verwacht.
 5. Klachten worden door alle partijen vertrouwelijk behandeld.
 6. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en worden tot vijf jaar na dato bewaard.

 

Artikel 10: Wijziging van deze voorwaarden

 1. Movement Academy is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde voorwaarden worden op verzoek toegezonden.

 

© Copyright Movement Academy, 2022